کانکس های تقلبی که با اولین باد در کرمانشاه سرخم کردند!

11

کانکس های تقلبی که با اولین باد در کرمانشاه سرخم کردند!
خیانت و آهن دزدی برخی شرکت ها در ساخت کانکس های ارسال شده به مناطق زلزله زده را ببینید!

ویدئو های بیشتر