نظرحجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری درمورد مستندقائم مقام:

87

نظرحجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری درمورد مستندقائم مقام:
خیلی کارجامع و خوبی شده است/اگر مستندرا نمی‌دیدم شاید ذهنیت دیگری داشتم/ بحث اعدا

ویدئو های بیشتر