وحید صدوقی مدیرعامل همراه ا

50

وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول، بزرگترین اپراتور تلفن همراه برای اولین بار وارد انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای شده و از برنامه هایش در #?

ویدئو های بیشتر