همونطور که مشاهده میکنید ایرانی ها آرومترین مردم جهانن و اونی که گفته ما ایرانیا عصبی هستیم به گور هفت جدش خندیده 😑

36

همونطور که مشاهده میکنید ایرانی ها آرومترین مردم جهانن و اونی که گفته ما ایرانیا عصبی هستیم به گور هفت جدش خندیده 😑

🦋

ویدئو های بیشتر