📣ترکیدگی لوله آب در خشکترین نقطه استان گلستان (بازارچه و گمرک اینچه برون) و طبق گفته اهالی عدم رسیدگی به آن جهت ترمیم ترکیدگی لوله

119

📣ترکیدگی لوله آب در خشکترین نقطه استان گلستان (بازارچه و گمرک اینچه برون) و طبق گفته اهالی عدم رسیدگی به آن جهت ترمیم ترکیدگی لوله

🔴 ?

ویدئو های بیشتر