🎥علی خسیف، گلر الجزیره که جلوی رئال اینهمه توپ گرفت همونه که جلوی استقلال بند کفششو باز میکرد که وقت تلف کنه. فقط فحش حنیف :))) 

52

🎥علی خسیف، گلر الجزیره که جلوی رئال اینهمه توپ گرفت همونه که جلوی استقلال بند کفششو باز میکرد که وقت تلف کنه. فقط فحش حنیف :))) 

🆔

ویدئو های بیشتر