افشاگری #موگرینی از نحوه توافق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در برجام!

7

افشاگری #موگرینی از نحوه توافق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در برجام!

🔻موگرینی:
تیم مذاکره کننده درپی بهره برداری سیاسی داخلی از #برجام بو

ویدئو های بیشتر