📣برخورد خشن نیروهای شهرداری تهران با یک دستفروش

178

📣برخورد خشن نیروهای شهرداری تهران با یک دستفروش

🔷مرزهای بی رحمی تا کجاها رسیده؟ آیا مشکل جامعه جوانی است که فرط بیکاری دستفروش شده؟

🔴کا?

ویدئو های بیشتر