فردوسی پور رمزگوشی اعلام شده توسط هکرهارا تایید کرد!!

76

فردوسی پور رمزگوشی اعلام شده توسط هکرهارا تایید کرد!!

🔸کشف رمز گوشی عادل فردوسی پور از طریق تصاویر آنتن زنده!
🔹هکرها از هر فرصتی برای به دس?

ویدئو های بیشتر