صحنه‌ ای ماندگار در تاریخ مسابقات المپیک؛

88

صحنه‌ ای ماندگار در تاریخ مسابقات المپیک؛
المپیک ١٩٥٢ هلسینکى ژان بویتوکس در ٤٠٠ متر کرال اولین طلاى تاریخ فرانسه در شناى المپیک را کسب کرد

ویدئو های بیشتر