♦️صفحه رسمی سرلشکر سلیمان

162

♦️صفحه رسمی سرلشکر سلیمانی با انتشار این کلیپ نوشت:میتوانید انتقاد کنیدبه من‌‌. اگر در فلسطین کسی اظهار شیعی کندبا او کار نمیکنیم. ۹۹.۹‎٪ ?

ویدئو های بیشتر