هانیه، دختر 13 ساله کرمانشاهی که با فداکاری جان خواهرشو تو زلزله نجات داد ولی خودش قطع نخاع شد!

184

هانیه، دختر 13 ساله کرمانشاهی که با فداکاری جان خواهرشو تو زلزله نجات داد ولی خودش قطع نخاع شد!
دل آدم از سنگ هم باشه، به درد میاد😔

🆔 ???

ویدئو های بیشتر