اگر با فردی که در حال تشنج است روبرو شدید، بهترین اقدام چیست؟

156

اگر با فردی که در حال تشنج است روبرو شدید، بهترین اقدام چیست؟
این فیلم را با دیگران به اشتراک بگذارید..!

ویدئو های بیشتر