📣اعتراض زوار امامزاده یحیی بن زید (ع) به ترافیک سنگین و اتلاف وقت ایجاد شده از طرف تلاقی جمعه بازار با تنها مسیر رفت و آمد آنها

196

📣اعتراض زوار امامزاده یحیی بن زید (ع) به ترافیک سنگین و اتلاف وقت ایجاد شده از طرف تلاقی جمعه بازار با تنها مسیر رفت و آمد آنها

🔴 خبرها

ویدئو های بیشتر