بعد از حمایت عجیب دولت از پر

33

بعد از حمایت عجیب دولت از پرسپولیس در ماجرای ریزه اسپور و طارمی چشم ما به جمال حمایت فدراسیون از این تیم در مورد امیری و سید جلال روشن شد که س?

ویدئو های بیشتر