آواز Kulning، يك روش باستانی سوئدی که برای بازگرداندن گاوها و بزها از چمنزارهای آزاد استفاده می شود!

88

آواز Kulning، يك روش باستانی سوئدی که برای بازگرداندن گاوها و بزها از چمنزارهای آزاد استفاده می شود!

ویدئو های بیشتر