به سیم آخر زدن آقای علی ضیاء😱😱😱

90

به سیم آخر زدن آقای علی ضیاء😱😱😱

-چرا کسی کاری نمیکنه؟؟
-مسئولینم که به دمپایشونم نیست!!!
#فرار_مغز_ها
#ژن_خوب

لینڪ 👇👌

ویدئو های بیشتر