فوق العادست...

133

فوق العادست...
خدا کند مافیای بازار اجازه بدهند تا این تکنولوژی وارد ایران شود.
#فناوری

ویدئو های بیشتر