استاد #قرائتی:

128

استاد #قرائتی:
می‌خواستیم آقاي #دوربینی رو نشون ندن، اون هفته بیشتر از همیشه نشونش دادن
🔺ما گاهی با #خدا کشتی می گیریم

🌐

ویدئو های بیشتر