ماشین تسلا رو ببینید که تقریبا 1 ثانیه قبل از اینکه 2تا ماشین جلویی با هم تصادف کنن ، به راننده اخطار صوتی میده

20

ماشین تسلا رو ببینید که تقریبا 1 ثانیه قبل از اینکه 2تا ماشین جلویی با هم تصادف کنن ، به راننده اخطار صوتی میده

تسلا تمامى بودجه‌ى تبليغاتى ش?

ویدئو های بیشتر