🔴بنرِ عجیب در متروی صادقیه!

166

🔴بنرِ عجیب در متروی صادقیه!

▪️همه‌ راهکارهای شهرداری به گرفتن پول از مردم ختم می‌شود!


▪️پس عوارض نوسازی منازل و عوارض سالیانه خودروها ?

ویدئو های بیشتر