📱شرکت LG یه گوشی ساخته که پرواز میکنه ! 😳

65

📱شرکت LG یه گوشی ساخته که پرواز میکنه ! 😳
خودشم میره خودشو شارژ میکنه !😶
هرجا بری هم دنبالت میاد!🙂

بیزه قوشولون↙️

ویدئو های بیشتر