ده روز آخر سال، دهه‌ی «فرهادیه» نام دارد که گوش دادن هر روزه‌ی آهنگ «بوی عیدیِ» فرهاد از آداب مهم این دهه است...

163

ده روز آخر سال، دهه‌ی «فرهادیه» نام دارد که گوش دادن هر روزه‌ی آهنگ «بوی عیدیِ» فرهاد از آداب مهم این دهه است...

#بزن_رو 👇

ویدئو های بیشتر