بر صبح بگویید که امروز قشنگ است

58

بر صبح بگویید که امروز قشنگ است

وز لطف خداوند هوای دل ما صاف و قشنگ است

گر لکه ابری به دل افتاده ز یاری

بر گوی که این گنبد فیروزه قشنگ است

🆔

ویدئو های بیشتر