5899863434823991342

134


آدمها را از تعداد دوستهاشون نشناسید
از قدمت دوستی هاشون بشناسید
اینروزها همه دوستت میشوند
کم هستند کسانی که دوستت بمانند

ویدئو های بیشتر