🎥 آيا ارتباطى بين زلزله و هارپ وجود دارد؟

162

🎥 آيا ارتباطى بين زلزله و هارپ وجود دارد؟

▫️تحلیلی درباره زلزله هاى اخير و نقش پديده ها

▫️گفتگو با دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بين ال?

ویدئو های بیشتر