✍این مهندس #ایرانی کاری کرد که دنیا انگشت به دهان ماند!👌

15

✍این مهندس #ایرانی کاری کرد که دنیا انگشت به دهان ماند!👌

🖍خدا کند مافیای بازار اجازه بدهند این تکنولوژی وارد ایران بشود!

ویدئو های بیشتر