نماینده پارلمان هلند هدیه ک

63

نماینده پارلمان هلند هدیه کریسمس سفیر ایران رو درمقابل دوربین به سطل آشغال میریزد. ظاهرا در یک اقدام عجیب فقط برای اعضای مرد پارلمان هدیه دا?

ویدئو های بیشتر