🎥 در برخورد دو قطار در نزدیکی وين پايتخت اتريش دهها نفر زخمی شدند، برخی مسافران همچنان در قطار ها گرفتار شده‌اند.

171

🎥 در برخورد دو قطار در نزدیکی وين پايتخت اتريش دهها نفر زخمی شدند، برخی مسافران همچنان در قطار ها گرفتار شده‌اند.

📡

ویدئو های بیشتر