افتتاح فاز اول یک بیمارستان بسیار پیشرفته ۱۰۰۰ تختخوابی در شهر شن چن کشور چین به نام مرکز پزشکی سمیعی

25

افتتاح فاز اول یک بیمارستان بسیار پیشرفته ۱۰۰۰ تختخوابی در شهر شن چن کشور چین به نام مرکز پزشکی سمیعی

👇👇👇

ویدئو های بیشتر