📽قسمت۱ #شهرآرا : «عوارض خروج از یارانه!»

28

📽قسمت۱ #شهرآرا : «عوارض خروج از یارانه!»
🔰 #یارانه حقّه یا صدقه؟! جمع کنید کاسه کوزه‌تونو!

🔺لایجه پیشنهادی #مردم برای یارانه‌ها رو ببینید.

ویدئو های بیشتر