🎥سامارت دوساله هنوز زبان باز نکرده، اما دوست شدن او با میمون ها سبب شده است مردم بنگلور (هند) او را پسرجنگل خطاب کنند

145

🎥سامارت دوساله هنوز زبان باز نکرده، اما دوست شدن او با میمون ها سبب شده است مردم بنگلور (هند) او را پسرجنگل خطاب کنند
_________________
💥 💥

ویدئو های بیشتر