🎥 #ببینید 😎 شعرآهنگ (هیراد) سر قبر مرحوم تازه گذشته

150

🎥 #ببینید 😎 شعرآهنگ (هیراد) سر قبر مرحوم تازه گذشته

توکه بی وفا نبودی پر جورو جفا نبودی😂

خدایا بسه دیگه☺️

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی 👇

ویدئو های بیشتر