تعدادی از مردم در ملارد شهریار هنوز در چادر زندگی میکنن بخاطر زلزله‌

13

تعدادی از مردم در ملارد شهریار هنوز در چادر زندگی میکنن بخاطر زلزله‌

ویدئو های بیشتر