در این شب زیباے زمستونی ❄️

190

در این شب زیباے زمستونی ❄️
از خداے مهربان براتون

یڪ حس قشنگ
یڪ شادے بے دلیل
یڪ نفس عطر خدا
دنیا دنیا آرزوهاے خوب
و آرامش خواستارم

شبتون بخی

ویدئو های بیشتر