🔴 همان که می گفتیم طوفان نمک به پا خواهد شد!

66

🔴 همان که می گفتیم طوفان نمک به پا خواهد شد!

اینجا کویر لوت نیست اینجا دریاچه اورمیه است .فاجعه ای بزرگ در راه است


Join → 📺

ویدئو های بیشتر