ذوب شدن قاشق ساخته شده از گالیوم در آب داغ!

150

ذوب شدن قاشق ساخته شده از گالیوم در آب داغ!
گالیوم یکی از عناصر عجیب طبیعته که دمای ذوبش 29 درجه سانتی گراده،فقط یخورده بالاتر از دمای اتاق! 💯

ویدئو های بیشتر