ذوب شدن قاشق ساخته شده از گالیوم در آب داغ!

44

ذوب شدن قاشق ساخته شده از گالیوم در آب داغ!
گالیوم یکی از عناصر عجیب طبیعته که دمای ذوبش 29 درجه سانتی گراده،فقط یخورده بالاتر از دمای اتاق! 💯

ویدئو های بیشتر