ما که نفهمیدیم چی داری میگی اما هر چی گفتی درسته... قبول 😘😁💯

94

ما که نفهمیدیم چی داری میگی اما هر چی گفتی درسته... قبول 😘😁💯

دیدن کلیپ های بیشتر👇اینجا


🤔

ویدئو های بیشتر