واکنش خروس به قیمت تخم مرغ😳😐

169

واکنش خروس به قیمت تخم مرغ😳😐

خود خروس هم خنده اش گرفته از قیمت تخم مرغ😂

🆔 💯

ویدئو های بیشتر