🚨مردم روستاهای نزدیک #دریاچه ارومیه مهاجرت میکنند

95

🚨مردم روستاهای نزدیک #دریاچه ارومیه مهاجرت میکنند

🔺یک کار #جهادی می طلبد شعار دادن حریف این #کویر نمی شود

🎥احمد باباپور فعال رسانه ای

ویدئو های بیشتر