⚠️دومین زن قربانی در تبریز خیابان #حجتی مابین ایستگاه قره تاجی و عمو زین الدین

35

⚠️دومین زن قربانی در تبریز خیابان #حجتی مابین ایستگاه قره تاجی و عمو زین الدین

📣قابل توجه #مسئولین ❗️
چند نفر دیگر باید در این چاه سرگردان

ویدئو های بیشتر