🎥سوال جسورانه علي ضيا از دكترزارع پژوهشگر زلزله :گفته ميشود زلزله هاي اخير موشك يا هارپ است؟

109

🎥سوال جسورانه علي ضيا از دكترزارع پژوهشگر زلزله :گفته ميشود زلزله هاي اخير موشك يا هارپ است؟

✅تهران فوری

ویدئو های بیشتر