🔻برای #تنبیه کردن کودک؛

43

🔻برای #تنبیه کردن کودک؛
کافی است او را از یک #مزیت محروم کنید.

#تنبیه_و_تشویق
#Gif
🆔
🗣

ویدئو های بیشتر