#مسابقه_جوان_موفق

مرحله دوم-استودیو

👤 محمد علیزاده

🛠آموزش فن بیان

💬 از دستفروشی،سبزی فروشی و کارگری ساختمان شروع کردم و رسیدم به اون چی

ویدئو های بیشتر