باتوجه به گرون شدن تخم مرغ؛ صدای مرغ ها رو در شهرهای مختلف بشنویم😜😅😂

132

باتوجه به گرون شدن تخم مرغ؛ صدای مرغ ها رو در شهرهای مختلف بشنویم😜😅😂

فقط مرغ اصفهانی و تهرانی👌😁

ویدئو های بیشتر