كل درآمد نفتى ايران متوسط سالى ٥٣ ميليارد دلاره!حالا اينو مقايسه كنيد با درآمد چند تا شركت متوسط خارجى!🤔

10

كل درآمد نفتى ايران متوسط سالى ٥٣ ميليارد دلاره!حالا اينو مقايسه كنيد با درآمد چند تا شركت متوسط خارجى!🤔

نقش دولت پس چیه ؟ کندن زمین ونفت در?

ویدئو های بیشتر