خدمتی جدید در ژاپن که به شما اجازه می دهد عکاس و محافظ استخدام کنید و برای یک روز شبیه افراد معروف زندگی کنید! 💯

37

خدمتی جدید در ژاپن که به شما اجازه می دهد عکاس و محافظ استخدام کنید و برای یک روز شبیه افراد معروف زندگی کنید! 💯

🤔

ویدئو های بیشتر