🔴هم اکنون : بارش برف

91

🔴هم اکنون : بارش برف
حسین آباد #سنندج
صلواتاباد هم بارش باران گزارش شده
‼️منتها داخل شهرسنندج تا این لحظه خشک گزارش شده ‼️

شهر سنن?

ویدئو های بیشتر