گریه پزشک و مجري ترکیه ای به خاطر کودک سوریه ای که زیر تیغ جراح به خاطر نبودن وسایل بیهوشی " برای حس نکردن درد " قرآن تلاوت میکند.

136

گریه پزشک و مجري ترکیه ای به خاطر کودک سوریه ای که زیر تیغ جراح به خاطر نبودن وسایل بیهوشی " برای حس نکردن درد " قرآن تلاوت میکند.


🇮🇷

ویدئو های بیشتر