📸 آغاز پیامدهای خشکی #دریاچه ارومیه

58

📸 آغاز پیامدهای خشکی #دریاچه ارومیه

🌪 طوفان نمک در سپرغان #ارومیه

⚠️منطقه سپرغان یکی از کانونھای تولید گرد و غبار و ریزگردهای نمکی در حاش

ویدئو های بیشتر